Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden: Ar-La Cleaning Products B.V.

Inwerkingtredingdatum: 1 december 2016
Wijzigingsdatum: 21 mei 2019

Artikel 1

1.1 Ar-La Cleaning Products B.V.
Ar-La Cleaning Products B.V. is een groothandel die conserverings- en reinigingsproducten verkoopt. Ar-La Cleaning Products B.V. beheert verschillende domeinnamen die onder Ar-La Cleaning Products B.V. vallen. Dat zijn de volgende websites: www.arlaservices.nl, www.arlacleaningproducts.nl www.sneeuwkorrels.nl, www.clean-ice.nl, www.ijskorrels.nl, www.spiderfree.shop, www.spidercontrol.shop,www. insectclean.shop, www.insectguard.shop, www.cleanweb.shop,www.spinclean.shop,www.clean-web.nl

De door Ar-La Cleaning Products B.V. aangeboden producten, adviezen en opdrachten hiervan vallen onder de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1.2 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.

1.3 Deze Algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

1.4 In deze Algemene. Ar-La Cleaning Products B.V. verkoopt schoonmaakmiddelen dan wel conserveringsproducten welke door een ieder vrij te gebruiken is en welke binnen de wet worden aangemerkt als zijnde een schoonmaakproduct.

Artikel 2

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

3.2 In geval van wijzingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Ar-La Cleaning Products B.V. zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die vastgesteld is in een overeenkomst met   een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden verhoogd.

Artikel 4 Betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijving van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke(handels)rente die geldt op het moment van factuurdatum.

4.2 Ar-La Cleaning Products B.V. heeft ten allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling of een aanbetaling vooraf te verlangen op een door Ar-La Cleaning Products B.V. aan te wijzen IBAN nummer.

4.3 Bij verkoop heeft Ar-La Cleaning Products B.V. ten allen tijde het recht volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering.

4.4 Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 5 Reclames

5.1 Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen verkoop dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever te zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Zolang op een reclamering door Ar-La Cleaning Products B.V. nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

Artikel 9 Recht tot beëindiging van de overeenkomst

9.1 De overeenkomst kan worden beëindigd indien:

 In staat van faillissement wordt gesteld of daartoe een verzoek is ingediend.

 Indien er surseance van betaling aan de wederpartij is verleend.

 Indien er beslag op roerende of onroerende zaken van de wederpartij is gelegd.

 Indien de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele is gesteld.

 Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet naleeft dan wel verzuimd om te betalen binnen de in deze overeenkomst geldende tijd.

Artikel 10 Garanties en aansprakelijkheid

10.1 Mededelingen door de of namens Ar-La Cleaning Products B.V. betreffende de kwaliteit, de eigenschappen van de   gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan..

10.2 Ar-La Cleaning Products B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan in welke vorm dan ook, tenzij er sprake is grove schuld of opzet. De bewijslast hiervan berust bij de opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Ar-La Cleaning Products B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

10.4 Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze (milieu)schadeverzekering welke Ar-La Cleaning Products B.V. heeft afgesloten ten behoeve van haar opdrachtgevers.

10.5 Bij het verkopen van producten garandeert Ar-La Cleaning Products B.V. dat deze zijn toegestaan in Nederland. Ar-La Cleaning Products B.V. is afhankelijk van de verkregen informatie van de leverancier of producent van de producten CCP International en de toelatingen van de producten binnen Nederland waarvan Ar-La Cleaning Products B.V. over de verkooprechten beschikt. Echter kan Ar-La Cleaning Products B.V. nimmer aansprakelijk worden gehouden indien de producten door wetswijziging en/of andere redenen, niet meer toelaatbaar zijn in Nederland dan wel het gebruik daarvan verboden is.

10.6 Iedere aansprakelijkheid van Ar-La Cleaning Products B.V. voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Ar-La Cleaning Products B.V. . In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

Artikel 11 Levering, leveringstijden, eigendomsovergang en voorbehoud

11.1 De producten zullen worden afgeleverd op het distributiemagazijn te Maarssen van Ar-La Cleaning Products B.V.. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreken daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten   voor rekening en risico van koper zijn.

11.2 Levertijden kunnen door opdrachtgever nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.3 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een levertermijn is overeenkomen met daarbij inbegrepen een fatale termijn en de zaken aan de opdrachtgever niet tijdig geleverd kunnen worden is de Ar-La Cleaning Products B.V. gehouden tot schadevergoeding of ontbinding te vorderen, maar niet eerder dan dat opdrachtgever per aangetekend schrijven nog veertien dagen gunt indien zich overmacht voordoet.

11.4 De eigendom van de betrokken producten zal pas op koper overgaan op het tijdstip waarop Ar-La Cleaning Products B.V. volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

11.5 Alle door Ar-La Cleaning Products B.V. geleverde zaken blijven eigendom totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van deze overeenkomst, de schriftelijke afspraken die tussentijds zijn overeengekomen zal nakomen.

11.6 De opdrachtgever is verplicht het geleverde zodanig apart te zetten of op te slaan indien te producten worden teruggeëist op grond van het eigendomsvoorbehoud, dan wel deze onmiddellijk ter beschikking te stellen op welke locatie de producten zich dan ook mogen bevinden. De opdrachtgever wordt een direct opeisbare boete in rekening gebracht indien de opdrachtgever bovenstaande niet kan nakomen

Artikel 12 Garantie en retour

12.1 Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bruntinkbloemen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde en ongeopend retour ontvangen is.

12.2 Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld.
Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Bij verzegelde of afgesloten producten. Wanneer de verzegeling of verpakking verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 13 Opzegging en beëindiging

12.1 De voorwaarden die de opdrachtgever heeft ondertekend tussen partijen voor de uitvoering van de opdracht zijn leidend.

Artikel 14 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden worden op de website van Ar-La Cleaning Products B.V. ter beschikking gesteld. Op verzoek van de opdrachtgever wordt gratis een exemplaar ter beschikking gesteld en toegezonden per post.

Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Eventuele geschillen tussen Ar-La Cleaning Products B.V. en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen schikken, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het bevoegde arrondissement waarop Nederlands recht van toepassing is.